Ubezpieczenia oc, oc, assistance

Porzez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie swojej działalności, spełnić określone świadczenie w razie wydarzenia się przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę jaka należy się ubezpieczycielowi.
http://katalizatory-zachodniopomorskie.com.pl/
granit.pila.pl
Deklaracja zgodności
Świadczenie ubezpieczyciela polega przede wszystkim na zapłacie odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego wypadku, natomiast przy ubezpieczeniu osobowym uzgodnionej w umowie sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie wypadku przewidzianego w życiu osoby ubezpieczonej. Postanowienia umowy sprzeczne z przepisami prawa zawartymi w kodeksie cywilnym są nieważne. Ubezpieczyciel musi potwierdzić zawarcie umowy za pomoc odpowiednich dokumentów.

Zobowiązany jest również wszystkich niezbędnych informacj. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian na niekorzyść ubezpieczonego, gdyż umowa traci wówczas swoje znaczenie.Prawem ubezpieczyciela jest możliwość roszczeń wobec drugiej strony tytułem nie uregulowanych składek w przypadku niepłacenia w terminie.